Đăng ký

* * * * *

* Đường link giới thiệu liên kết được kích hoạt sau khi đăng ký thành công

* Hưởng phần trăm hoa hồng bán hàng tối thiểu 15% khi chia sẽ link sản phẩm

* Không có hoa hồng liên kết

* Đường link giới thiệu liên kết chỉ kích hoạt khi mua đơn hàng bất kỳ từ 333.000đ trở lên

* Hưởng phần trăm hoa hồng bán hàng tối thiểu 15% khi chia sẽ link sản phẩm

* Có hoa hồng liên kết

* Nhà cung cấp sản phẩm cho sàn TMĐT

* Bán hàng trực tiếp cho thành viên sàn TMĐT

* Không có hoa hồng liên kết

Top